1800-talets konst

Samhällsutvecklingen under 1800-talet karaktäriserad av industrialiseringen och demokratiseringen satte sina tydliga spår i den samtida konsten – konstformerna litteratur, bildkonst, arkitektur och musik.

Litteraturen

Skönlitteraturen fick sitt genombrott under 1800-talet till följd av den trycktekniska utvecklingen och utökad läskunskap i alla samhällsklasser. Samtidigt som priset på papper sjönk lärde man sig hemligheten om litografin. Under 1800-talet blev skönlitteraturen den viktigaste uttrycksformen, åtminstone ur ett samhällspolitiskt perspektiv. I och med en allt bredare grupp upptäckte sitt eget nationalspråk i skrift fick läsningen en stor roll för den nationella frigörelsen. Genom etablering av allmänna läsesalar påskyndades denna process, som för det mesta upprätthölls av nationellt inriktade kulturföreningar.

Under dessa förutsättningar fick Romanen sitt genombrott och den influerades länge av romantiken. Walter Scott kan betraktas som grundaren av den historiska romantraditionen. Scotts historiska skildringar av medeltida riddare på de brittiska öarna och andra modiga hjältar fyllde genast ett behov hos en läsekrets som samtidigt upplevde radikala förändringar. Författare så som Victor Hugo ”Samhällets olycksbarn” och Alexander Dumas ”De tre musketörerna” och ”Greven av Monte Cristo” hör till samma kategori som Scott.

En annan typ av romantiska författare är de som på ett annat sätt lyfter fram det romantiska i litteraturen. Dessa författar lämnade hjältesagorna för att istället lyfta fram det vackra i en alldaglig miljö. De kunde handla om bondens vardag och hantverkarens verkstäder. Det blev modernt att läsa folklivsskildringar och att läsa om miljöer att drömma sig till. I litteraturen och i klädkulturen, så som att klä sig i folkdräkt på söndagarna, skapade en identitet, vilket var viktigt för såväl de som hade flyttat till stan som de som arbetade på landsbygden.

I vardagsskildringarna övergick romantiken till ny realismen. I den litterära strömningen bör man lyfta fram författaren Charles Dickens skildringar av Londons avigsidor. Tillexempel hans kända verk Oliver Twist (1837) var ett av de verk som fick välbärgade att känna empati för de som hade det sämre. En annan känd realistisk författare inom samma kategori är rysken Leo Tolstoj som bl.a skrivit ”Krig och fred” och ”Anna Karenina”. Genom sina verk försökte dessa författare belysa sociala problem i syfte att åstadkomma samhällsdebatter.

 

Musiken

Inom musiklivet trädde kompositörer fram under 1800-talet som självständiga konstnärer, utan relation till kyrkan och hovet. Nu hade man större möjlighet att rikta sig till en större publik i större konsertsalar, de här kom sedan att avspeglas i musiken. På grund av det här blev det populärt att skapa symfoniorkestrar med upp emot 100 musiker. Några väldigt omtyckta, kända och romantiska kompositörer var Franz Schubert, Frederic Chopin och Felix Mendelssohn. Inom operan avspeglade sig samtidens förändringar och det stora namnet här var Richard Wagner.

Världsutställningarna

Den allra första världsutställningen tog plats i London år 1851 och var ett uttryck för den industriella tanken om utveckling, men även för att visa upp framstegen. Världsutställningarna var den enda arenan för en fredlig nationell konkurrens innan de olympiska spelen återupptogs år 1896.

Konsten

Under 1800-talet övergick romantiken och nyklassicismen mer mot realismen som pågick 1830-1860. I slutet av 1800-talet fördjupades realismen vidare till naturalismen som också blev mer poetisk. Nu gick också bildkonstens utveckling från Rom till Paris och på grund av detta fick konstnärerna ett bättre perspektiv på världen utanför och de målade fabriker, arbetare och det borgerliga gatulivet. Konstnärerna målade också för utställningar och konstverken blev en fri marknadsvara. Det var viktigt för konstnärerna att anpassa konstverken efter köparnas smak. När konstnärerna började måla mer realistiska motiv kunde det betyda att de trädde in i den så kallade kapitalistiska verkligheten. Konstnärer som Millet och Courbert stod i fronten för bildkonstens utveckling.

Arkitekturen

Det unga industrisamhällets rotlöshet avspeglades tydligast inom arkitekturen. I städerna var arkitekturen en blandning av olika historiska byggnadsstilar. Tack vare det moderna industrisamhällets materialutveckling började i slutet av 1800-talet järnet och stålen bli synligt inom arkitekturen Först kom gjutjärnet och stålen och en tid senare den armerade betongen. Dessa nya uppfinningar använde man främst till vanliga byggnader och man började använda det senare till de större och viktigare husen än bara ett enkelt hem. Tack vare det här så uppfördes Eiffeltornet i Paris år 1889.

Nyrenässansen var en stilinriktning inom arkitekturen på 1800-talet som tog upp former och dylikt från renässansen. Under 1800-talet betraktades renässansen som en grundstil som alla arkitekter använde som utgångspunkt

Cassandra, Aurora, Linn

Källor:

Labyrint 1

http://www.litteraturhistorien.se/1800-tal/

https://sv.wikipedia.org/wiki/1800-talet

Bilder:

https://pixabay.com/sv/eiffeltornet-frankrike-paris-975004/

http://infobank.nacka.se/ext/Kultur/Nackas_historia/nacka_genom_tiderna/Platser/html/henriksborg.html

https://en.wikipedia.org/wiki/African_Spir

https://sv.wikipedia.org/wiki/Samh%C3%A4llets_olycksbarn

 

Annonser