Renässansens världsbild

 

 

Under renässansen förändrades världsuppfattningen och världsbilden radikalt. Det fick en början då humanisterna började kritisera kyrkan.Humanisterna var en grupp som trodde på en ny livssyn där människans fria vilja, individualism och religiös tolerans var centralt. Furstar och kungar drog nytta av kritiken mot kyrkan, eftersom de började få tillbaka sin makt som länge hade hållits ner av kyrkan. Största delen av befolkningen ville ändå inte bryta sig helt loss från kyrkan. Därför passade det humanistiska tänkandet bra, eftersom det till största del handlade om att återvända till den gamla, äkta kristendomen.

En förändrad kunskapssyn uppkom på grund av kritiken mot den kyrkliga elitens världsbild och det stora växande intresset för sanningssökande och nya upptäckter. Människorna blev mer och mer intresserade av kunskap och frisinne i och med att kyrkans läror, tankesätt och ställning försvagades. Folk började förklara verkligheten också på andra sätt än bara det religiösa, gudomliga sättet.

För renässansen forskare var de stora auktoriteterna från medeltiden deras största problem, eftersom kyrkan ansåg att de nya idéerna inte stämde med de gamla lärorna. Detta påverkade för det mesta inom astronomin och därmed ifråga sättningarna om den dåvarande världsbilden.

Enligt den rådande världsbilden ansåg den Katolska kyrkan att det mest rimliga var att Guds skapelse (jorden) skulle vara i mitten av universum. Detta kallades den geocentriska eller ptolemeiska världsbilden.

 

 

Geocentriska och Heliocentriska världsbilderna

 

File:Nikolaus Kopernikus.jpg
Nicolaus Copernicus

Den polske forskaren Nicolaus Copernicus började ifrågasätta den Geocentriska världsbilden men samtidigt också kyrkan. Den geocentriska världsbilden handlade om att jorden var i centrum för världsalltet. Detta passade väl in i den kristna läran, eftersom Gud hade skapat människan till sin avbild och måste därför ha placerat människan i centrum. Copernicus publicerade under sitt dödsår Himlakropparnas rörelser, som med hjälp av matematiska beräkningar utgav en teori om att jorden snurrade runt solen. Detta kallas för den heliocentriska världsbilden, och är den världsbild vi har ännu i vår tid. Senare bekräftade forskaren Johannes Kepler den heliocentriska teorin med att bevisa att jordens banor inte var cirkelformade utan elliptiska.

 

 

Under samma tid som Kepler hade Galileo Galilei tillverkat ett teleskop, och med hjälp av denna kunnat bekräfta att Copernicus hade haft rätt med sin teori om den heliocentriska världsbilden. Galilei råkade dock i konflikt med kyrkan för detta och avsvor därför sin övertygelse om den heliocentriska världsbilden.

Galileo Galilei

 

Inom medicinsk forskning togs empiriska metoder i bruk i ett tidigt skede. Empiriska metoder omfattade insamling och analysering av data. Andreas Vesalius var en forskare som studerade människokroppen noggrant och systematiskt, en så kallad empirist. En annan forskare under renässansen var Bombastus von Hohenheim, mer känd som Paracelsus. Han forskade och jobbade med metaller och kemiska preparat och experimenterade mycket med att få fram olika bedövningsmedel. I och med att den medicinska forskningen gick framåt och att människorna blev engagerade i studier av människans anatomi, byggdes så kallade anatomiska teatrar. Dit kunde intresserade gå för att se på öppningen av en död människokropp och på det viset lära sig om människan.

 

 

File:Anatomical theatre Leiden.jpg
Anatomisk teater

 

 

Janina & Helen

Källor:

Labyrint 1 (s.238-240)

https://hissalararen.wordpress.com/2015/04/28/renassansens-varldsbild/  (8.3.2016)

http://www.kursnavet.se/kurser/svenskab_aso_uppdaterad/htm/modul3/03_02ny.htm  (8.3.2016)

https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/pagy-his1b/cermalus/vetenskapliga-upptaeckter (8.3.2016)

Bilder från:

https://en.wikipedia.org/wiki/Heliocentrism#/media/File:Geoz_wb_en.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomical_theatre_Leiden.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikolaus_Kopernikus.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galileo.arp.300pix.jpg

Annonser