Socialismen

Socialismen

Socialismen är en ideologi som framhäver kollektiv ägande. Socialister anser att allas bästa är också det bästa för den enskilda personen. De ansåg också att jämlikhet är viktigt, och ville dessutom minska privatägandet.

Man har hittat socialistiska tankegångar i texter redan från antikens Grekland, t.ex. från boken ”Staten” av Platon. Före upplysningen ansåg man att socialismen inte var så bra, men under upplysningen började socialistiska idéer komma fram alltmer. I och med industrialismen på 1800-talet blev klasskillnaderna mycket stora, ägarna av fabriker mm. var mycket rika medan de fattiga arbetarna med nöd och näppe fick mat. Då bestämde arbetarna att allt borde ägas lika så alla får tillräckligt pengar för att klara sig. Socialismen spreds ännu snabbare i.o.m Karl Marx och Friedrich Engels bok ”det Kommunistiska Manifestet”.

De som stödde socialismen i dess början var de som var i samhällets underklass, de fattiga och lågavlönade.
Några viktiga personer inom socialismen och som dess stödare var/är Karl Marx, Michelle Bachelet som också är den första kvinnliga presidenten i Chile, och Bernie Sanders.

Bernie Sanders är en amerikansk politiker som är född i New York, och han kallar sig själv för en demokratisk socialist.
Han är den första socialisten i USA som valts till senator, och han är också kandidat i USA:s presidentval 2016.

Karl Marx var en sociolog, ekonom och filosof från Preussen. Han anses av många vara socialismens och kommunismens fader, eftersom han hade så starka idéer om ett klasslöst samhälle. Enligt Marx skulle man uppnå kommunism och jämlikhet genom revolution, och detta delade på socialisterna till olika grenar: marxismen, anarkismen t.ex.

 

Jämställdheten mellan män och kvinnor blev ett centralt drag inom socialismen på slutet av 1900-talet, och tidigare ansåg man att ojämlikheten mellan könen var p.g.a. klassförtrycket, och att det enligt Marx skulle försvinna med ett klasslöst samhälle.

Enligt socialistisk feminism ställer man patriarkatet (alltså ett samhällssystem där män har den huvudsakliga makten) som en källa till förtryck, men till skillnad från t.ex. radikalfeminism anser man inte att det är den största källan till förtryck.

Socialistisk feminism är en av de största grenarna inom feminismen.

 

Det stora målet för socialister är alltså att nå ett klasslöst samhälle. Socialister menar att detta skall nås genom revolution eller reform. Man har skapat statssocialistiska samhällen i bland annat Sovjetunionen, Östeuropa före 1989, Kina och många utvecklingsländer. Historiska försök har enligt kritiker resulterat i förtryck. I dagens läge finns det 5 kommunistiska stater vilka är Kuba Nordkorea, Vietnam, Kina och Laos.

Socialismen har ganska många förgreningar till exempel feminism, socialdemokrati, kommunism m.m. Den marxistiska socialismen delades under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet in i två huvudgrenar, socialdemokrati och kommunism. Denna splittring berodde på att man hade olika åsikt om demokratin. Socialdemokraterna var de som ansåg att demokratin var ett verktyg till att erövra makten och kommunisterna ansåg att makten skulle nås genom revolution.

Källor:

Anna, Joackim, Kiia

 

 

Annonser